STAROMAĎARSKÁ ŠABĽA


ANCIENT HUNGARIAN SABRE
ANCIENT HUNGARIAN SABRE ANCIENT HUNGARIAN SABRE


Voľná rekonštrukcia staromaďrskej šable z obdobia 9-10stor.n.l.

Tento typ zbrane bol rozšírený medzi eurázijskými kočovníkmi zhruba od 6-7stor. Jej tvary a technické riešenie prezrádzajú silný vplyv Číny a najmä Sasánovskej perzie. Tzv. Staromaďarské šable reprezentujú vývojový typ z konca 9.stor. Kedy sa šabľa rozšírila do strednej Európy. Tento typ šable sa v Karpatskej kotline používal zhruba od začiatku 11.stor. kedy v konfrontácií zo západoeurópskym ťažkým jazdectvom stráca na význame.

 

Čepeľ šable je vyrobená zo zvarkovej ocele „sendvičovou technikou“ tj. medzi dva pláty mäkšej ocele je vložený tvrdý plát tvoriaci ostrie. Čepeľ je kalená do vody, brúsená a leštená prírodnými brúsivami.

Za povšimnutie stoja kaliace známky viditeľné na čistej Čpeli,ktoré svedčia o kvalite materiálu a zakalenia.

Rukoväť a pošva sú drevené. Rukoväť je potiahnutá kožou z raje, pošva teľacou kožou. Kovania sú strieborné zdobené cizelovaním.Celá šabľa je vyrobená výhradne ručne a pôvodnými pracovnými postupmi.

 

ANCIENT HUNGARIAN SABRE

Free reconstruction of old-timber saber from 9-10century

This type of weapon was widespread among Eurasian nomads from about 6-7 century. Its shapes and technical solutions reveal the strong influence of China and especially the Sasanid Persia.So called Old Hungarian sable represent the development type from the end of the 9th century. When the saber spread to Central Europe. This type of saber was used in the Carpathian Basin to the beginning of the 11th century. when, in confrontation with the West European heavy cavalry, it becomes less important.
 
The saber blade is made of welded steel by the "sandwich technique" ie. between the two softer steel plates there is a hard plate forming a edge. The blade is hardened to water, ground and polished with natural abrasives.

Grip and scabbard are wooden. The handle is covered with a rayskin, scabbard by calf skin. The fittings are silver decorated with chasing. The whole saber is made exclusively by hand and with the original working procedures.


1 z 9 next >>
Return